Computer Science > Faculty

Computer Science

M RAMESH

 • HOD
 • MCA; M.Tech
 • OS, CG, IP, DMDW

MARRI SUNEETHA

 • ASSOCIATE PROFESSOR
 • M.Sc;M.Tech; (Ph.D)
 • DM&DW, BIG DATA ANALYTICS, SP, DBMS, TC, CO

B. RAMESH KUMAR

 • ASSOCIATE PROFESSOR
 • MCA; M.Tech
 • OS, DBMS, OOSE AND JAVA

N. SARATH KUMAR

 • ASSOCIATE PROFF. & TPO
 • MSc; M.Tech; SET
 • DCN, JAVA, CO AND OTHER COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

PAKKI CHANDRA SEKHAR

 • LECTURER
 • MCA
 • COMPUTER SCIENCE

M. NAGA KEERTHI

 • LECTURER
 • MCA
 • COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS

P. GOVIND

 • ASST. PROFESSOR
 • MSc; M.Tech
 • CNN, COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

S. RAMA KRISHNA

 • LECTURER
 • MCA; SET
 • COMPUTER APPLICATIONS
 • Coming Soon Principal Report

Principal's Report
 • Coming Soon Coordinator Report

Coordinator's Report